“Over FiLOSCOOP

Over
FiLOSCOOP

Share:

Over FiLOSCOOP

Bewust en actief leven

FiLOSCOOP is een elektronisch magazine, gebaseerd op de filosofie dat mensen, en ook andere levende wezens, niet alleen een lichamelijk maar ook een geestelijk bestaan hebben. De geestelijke ofwel subjectieve essentie van de mens wordt in de westerse cultuur veelal aangeduid met het woord ziel of psyche. Deze filosofie, het vitalisme, bestaat als levenszekerheid al vele duizenden jaren.

Vitalisme betekent: bewust en actief leven. Centraal in het vitalisme staan de vrije wil en de creatieve mogelijkheden van de mens. In het Hindoeïsme en het Boeddhisme zijn veel vitalistische inzichten te vinden, evenals in de Griekse filosofie. Ook in de Islam wordt de ziel als de essentie van de mens beschouwd. De leer van Jezus Christus is eveneens bij uitstek vitalistisch.

In de 19de en 20ste eeuw werd echter vanuit de menswetenschappen steeds meer het idee verkondigd dat levende wezens niets anders zijn dan onbezielde materiële systemen. Het woord ziel was in filosofische en wetenschappelijke publicaties niet langer acceptabel en aan het woord psyche werd een onduidelijke abstracte betekenis gegeven. Die ontwikkeling heeft in de maatschappij ongunstige gevolgen gehad en onder meer geleid tot onverschilligheid en fatalisme. De vitalistische kennis die door filosofen aan de wereld was geschonken werd steeds minder bestudeerd en gebruikt. Daardoor werden individueel en maatschappelijk veel kansen gemist om door toepassing van deze kennis het levensgeluk te bevorderen.

Tegenwoordig vindt een vitalistische opleving plaats, niet alleen binnen de religies maar ook in de samenleving als geheel. Er zijn veel aanwijzingen dat momenteel een filosofische omwenteling plaatsvindt. Geleidelijk wordt het fysicalistische beeld van de mens en de levende natuur vervangen door het vitalistische paradigma.

Gratis magazine

FiLOSCOOP is een gratis elektronisch magazine. De bedoeling is om door het aanbieden van advertentie-ruimte inkomsten te verkrijgen en rendabel te worden. Maar de advertentie-inkomsten zijn helaas nog steeds te laag om de auteurs te kunnen betalen of de kosten te dekken. Desondanks gaan we er van uit dat de behoefte aan vitalistische informatie toeneemt en dat we door in deze behoefte te voorzien kunnen groeien. Uiteindelijk zal die groei er toe kunnen leiden dat we op een economische basis kunnen werken.

Het vitalisme is een belangrijk aspect van verschillende religies en geestelijke stromingen, maar ook veel mensen die niet bij een kerk of spirituele organisatie zijn aangesloten beseffen dat ze een spirituele aard hebben. FiLOSCOOP richt zich tot de groeiende sector in de samenleving van mensen die het niet eens zijn met de opvatting dat mensen en andere levende wezens niets anders zijn dan chemische machines.

Er zijn steeds meer mensen met interesse voor een vitalistische lifestyle. Deze personen geloven niet meer in het fysicalistische mens- en wereldbeeld, waarbij persoonlijk geluk volledig afhankelijk is van uitwendige omstandigheden. Vanuit het vitalisme wordt beseft dat de omstandigheden maar beperkt van invloed zijn, terwijl je meestal zelf veel kunt doen om het geluk en het plezier in het leven te verbeteren.

De inhoud van FiLOSCOOP

Veel vitalistische kennis uit het verleden is nog steeds juist, mits begrepen in het kader van een hedendaagse lifestyle. In FiLOSCOOP wordt daarom aandacht besteed aan mogelijkheden om in de tegenwoordige tijd toe te passen wat vitalistische filosofen en geestelijke leiders in de loop der tijd hebben gezegd en geschreven.

Ook worden in FiLOSCOOP ideeën en plannen voor oplossing van uiteenlopende problemen in de samenleving belicht. Volgens het vitalisme beschikt de mens in principe over de intelligente en creatieve vermogens die nodig zijn om de problemen van deze tijd te kunnen oplossen.

Verder verschijnen in FiLOSCOOP artikelen over interessante, sportieve en praktische activiteiten. Het staat namelijk op grond van vitalistische kennis vast dat activiteit het middel bij uitstek is om gezondheid te bevorderen, en verveling en andere onplezierige emoties te verdrijven.

Ook tref je artikelen aan over voeding, geschreven op basis van hedendaagse wetenschappelijke kennis. Vitalistisch leven betekent bewust leven, en dus ook bewust kiezen voor gezonde voeding.

In FiLOSCOOP kan je ook pleidooien verwachten om geen onnodig leed toe te brengen aan dieren en planten, aangezien ook dat levende wezens zijn. In de tegenwoordige cultuur wordt helaas vaak op een onmenselijke manier omgegaan met de levende natuur.

Verder willen we onder meer aandacht besteden aan vitalistische kunst, belangrijke vitalisten uit de geschiedenis en de filosofische achtergronden van het vitalisme.

Het vitalisme is als belangrijk levensprincipe niet gebonden aan een bepaalde religie of levensbeschouwing. In FiLOSCOOP worden vanuit verschillende richtingen vitalistische inzichten en ideeën naar voren gebracht. FiLOSCOOP is een magazine voor de groeiende categorie in de samenleving van mensen die zich bewust zijn van hun spirituele aard.


Gratis abonnement op FiLOSCOOP

Vul uw naam en email-adres
in en klik op OK

free hit counter