sept.
2023

Share:

Boekbespreking

“De Weg naar een Gelukkig Leven”: praktische leidraad voor een bewuste lifestyle

door Jan Everink

september 2023

Het boek “De Weg naar een Gelukkig Leven” is een op gezond verstand gebaseerde leefgids, geschreven door de bekende onderzoeker en auteur L. Ron Hubbard. Deze stelde vast dat mensen doorgaans het goede willen doen, maar daarbij soms falen omdat ze niet over goede informatie beschikken. Daarom schreef hij deze praktische en duidelijke leidraad om goede keuzes te maken in het leven.

De mens als redelijk wezen

Het verkondigen van leefregels werd in het verleden vooral gezien als een taak en bevoegdheid van de kerken. Maar de invloed van de kerken werd na de tweede wereldoorlog steeds minder, en in de ontstane leemte werd niet voorzien. Er werd over moraal wel veel nagedacht en geschreven maar dat bracht veelal juist meer onduidelijkheid teweeg.

Op grond van onder meer de evolutietheorie werd de mens steeds meer beschouwd als alleen maar een bijzondere diersoort. Voor ideeën over hoe men behoort te leven werd gekeken naar de dierenwereld. Onder meer het in 1967 door Desmond Morris geschreven boek "De naakte aap” was op deze filosofie gebaseerd. In dat boek wees de auteur op de overeenkomsten tussen de mens en de mensaap, terwijl hij aan de essentiële verschillen nauwelijks aandacht besteedde.

Dat mensen enorm verschillen van dieren wordt in het algemeen intuïtief en door waarneming van het dagelijkse menselijke gedrag nog steeds beseft. Desondanks verdween dit inzicht als gevolg van het materialisme steeds meer uit de officiële cultuur. Vanuit de wetenschap wordt vaak verkondigd dat de mens om zijn ware aard te ontdekken naar de dierenwereld moet kijken. De menselijke cultuur is volgens deze opvatting niets anders dan een oppervlakkig aangeleerd gedragspatroon.

Intuïtief zijn veel mensen het daarmee niet eens; ze beschouwen zichzelf nog steeds als redelijke wezens die eigen keuzes kunnen maken wat betreft hun doen en laten. Ze doen hun best om goed te leven, maar krijgen daartoe vanuit de tegenwoordige materialistische cultuur weinig nuttige informatie. De bekende filosoof, onderzoeker en auteur L. Ron Hubbard besloot om aan dit probleem iets te doen. Hij schreef in 1981 het boek “De Weg naar een Gelukkig Leven”, een praktische op gezond verstand gebaseerde levensleidraad. [ref.1]

L. Ron Hubbard

L. Ron Hubbard is onder meer bekend als grondlegger van de Scientology religie. Toch behoort dit boek niet tot de literatuur van de Scientology kerk. Het beschrijft niet een religieuze moraal maar een op gezond verstand gebaseerde lifestyle. De beschreven leefregels zijn bedoeld als praktische tips voor het leven in de moderne maatschappij.

De auteur verwierf grote bekendheid door zijn ontwikkeling van Dianetics, een doelmatige methode voor hulpverlening bij psychische problemen. Toen hij met de ontwikkeling van Dianetics bezig was stuitte hij op de moeilijkheid dat de bestaande wetenschapsleer sterk materialistisch georiënteerd is en niet gericht op psychische problematiek. Hij zag zich daarom geplaatst voor de opgave om ook een betere wetenschapsleer te ontwikkelen.

Toen dat was gelukt slaagde hij erin om inderdaad een doeltreffende methode voor psychische hulpverlening te ontwikkelen. Over deze veilige en praktische gesprekstechniek schreef hij onder meer het boek “Dianetics – The Modern Science of Mental Health”, [ref. 2] dat een enorme bestseller werd. Hij besloot om na dit succesvolle project de door hem ontwikkelde wetenschapsleer nog voor verdere research toe te passen. Zo ontdekte hij onder meer talrijke belangrijke feiten op geestelijk gebied. Hij gaf aan deze informatie de naam Scientology, de term die daarna ook werd gebruikt om er de op deze kennis gebaseerde religie mee aan te duiden.

Gezond verstand leefgids

Hoewel L. Ron Hubbard de grondlegger is van de Scientology religie schreef hij het boek “De Weg naar een Gelukkig Leven” als een niet-religieuze leefgids, gebaseerd op gezond verstand. Daarom kan deze gids in de tegenwoordige seculiere samenleving uitstekend worden gebruikt. Maar ook voor religieuze mensen is dit boek heel waardevol, omdat de erin verkondigde boodschap met modern helder taalgebruik aansluit op belangrijke religieuze overtuigingen.

“De Weg naar een Gelukkig Leven” is een praktische gids met 21 op gezond verstand gebaseerde leefregels. Het is niet een project om het gedrag van mensen in overeenstemming te brengen met autoritair vastgestelde normen, maar een leidraad voor mensen die goed en gelukkig willen leven. Het boek is gebaseerd op het inzicht dat mensen in principe uit zichzelf het goede willen doen, maar wat dit betreft soms falen omdat ze niet over goede informatie beschikken. De geadviseerde leefregels zijn gebaseerd op gezond verstand en toepasbaarheid. Het boek kan door iedereen worden gebruikt om het zelfvertrouwen en het geluk van zichzelf en anderen te bevorderen.

De 21 leefregels kunnen worden beschouwd als een moraal maar ze vormen niet een van bovenaf opgelegd moralistisch systeem. Het betreft praktische adviezen die door iedereen, ongeacht huidskleur, ras of geloofsovertuiging, met succes opgevolgd kunnen worden. Het boek “De Weg naar een Gelukkig Leven” is inmiddels al voor miljoenen mensen een waardevolle hulp in het leven.

De 21 leefregels

Bijzonder van de beschreven moraal is dat het daarin niet alleen maar gaat om wat goed is voor de natuur en voor andere mensen, maar ook om het eigen levensgeluk. De titel van het boek is wat dit betreft heel adequaat. De beschreven leefregels sluiten aan op het intuïtieve menselijke streven om zowel het goede te doen als gelukkig te zijn.

Elk van de eenentwintig regels gaat vergezeld van een uitgebreide beschrijving. Daarin wordt toegelicht waarom het betreffende advies gunstig is voor het voortbestaan en het levensgeluk. Wil men het volle profijt van deze leefregels hebben dan is aan te raden om het boek aan te schaffen en ook de toelichtingen aandachtig te lezen. Hubbard maakt op heldere wijze duidelijk dat deze leefadviezen op ware menselijkheid zijn gebaseerd en in het dagelijkse leven een praktische gids kunnen vormen. De 21 leefregels luiden als volgt:

 1. Zorg goed voor jezelf.
 2. Wees gematigd.
 3. Leid geen losbandig seksleven.
 4. Houd van kinderen en help hen.
 5. Toon respect voor je ouders en help hen.
 6. Geef het goede voorbeeld.
 7. Streef ernaar met de waarheid te leven.
 8. Maak je niet schuldig aan moord.
 9. Doe niets wat onrechtmatig is.
 10. Steun een overheid die is opgezet ten behoeve van de gehele bevolking en als zodanig functioneert.
 11. Breng mensen van goede wil geen schade toe.
 12. Bescherm en verbeter je omgeving.
 13. Maak je niet schuldig aan diefstal.
 14. Wees het vertrouwen van anderen waard.
 15. Kom je verplichtingen na.
 16. Wees actief.
 17. Wees bekwaam.
 18. Respecteer de geloofsovertuiging van anderen.
 19. Probeer te voorkomen dat je anderen iets aandoet waarvan je niet wilt dat zij het jou aandoen.
 20. Probeer anderen te behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden.
 21. Zorg dat het in alle opzichten goed met je gaat.

De beschrijving bij elke leefregel vormt een waardevolle aanvulling op de betreffende regel zelf. L. Ron Hubbard was niet alleen een geniale levenswetenschapper maar ook een buitengewoon bekwaam en ervaren auteur. Door de toelichtingen bij de 21 leefregels te bestuderen worden deze extra begrijpelijk en toepasbaar.

International Way to Happiness Foundation

Verkrijgbaarheid

Het boek is in meerdere talen verkrijgbaar, als paperback en als hardcover. Ook is tegen lage kosten een set van 12 goedkope exemplaren beschikbaar, bedoeld om weg te geven.

De internationale verspreiding van het boek wordt gecoördineerd door de International Way to Happiness Foundation, gevestigd te Glendale in Californië. Deze stichting biedt assistentie aan personen en groepen op de hele wereld die het belang van het boek inzien, en die willen helpen om de verspreiding en het gebruik ervan te bevorderen. Dankzij deze organisatie is het boek inmiddels in 97 talen in meer dan 174 landen verkrijgbaar en zijn er al circa 87 miljoen exemplaren van verspreid.

Alle inkomsten uit de verkoop worden gebruikt voor de productie van meer materialen en de verdere distributie van het boek over de hele wereld. Stichting
“De weg naar geluk”
Op de Nederlandse website van de stichting treft men informatie aan over het boek zelf en over de verschillende projecten om de toepassing ervan in de samenleving te bevorderen. Ook kan op deze site een gratis informatiepakket worden besteld betreffende het eventueel zelf helpen bij de verspreiding van het boek.

In Nederland vindt de verspreiding ook door een andere organisatie plaats, namelijk de Stichting "De weg naar geluk". Op de website van deze groep kan ter kennismaking, gratis of tegen een vrijwillige bijdrage, een exemplaar van het boekje worden aangevraagd. Boekjes om weg te geven kunnen worden besteld voor 14 euro per pakket van 12 boekjes, exclusief verzendkosten.

Behalve bij de genoemde stichtingen is het boek “De Weg naar een Gelukkig Leven”, evenals veel andere boeken door L. Ron Hubbard, in talrijke boekwinkels verkrijgbaar. New Era Publications Hubbard is al decennia lang een veelgelezen auteur van boeken over onder meer filosofische onderwerpen en praktische psychische hulpverlening. Een in het werk van L. Ron Hubbard gespecialiseerde online boekwinkel is New Era Publications in Kopenhagen. De verzending door New Era Publications naar Nederland is in principe gratis.

Referenties

1. L. Ron Hubbard: “De weg naar een gelukkig leven”; New Era Publications International, Kopenhagen, Denemarken, 2007. (Oorspronkelijke tekst gepubliceerd in 1981.)

2. L. Ron Hubbard: “Dianetics, the modern science of mental health"; Derricke Ridgway, London, 1951.