sept.
2021


Bespreking van het boek “Dianetics 55 !” door L. Ron Hubbard

De onvermoede capaciteiten van de menselijke ziel

door Jan Everink

sept. 2021

Dianetics 55! is een door L. Ron Hubbard geschreven boek met veel waardevolle mensenkennis. Onder meer wordt toegelicht dat de menselijke psyche niet een door fysiologische oorzaken veroorzaakt fenomeen is maar een daadwerkelijk bestaand spiritueel wezen. Het is de persoon zelf, en deze blijkt over opmerkelijke bekwaamheden te kunnen beschikken.

Dianetics

Dianetics is een praktische psychotherapeutische gespreksmethode, die al op grote schaal met succes wordt toegepast. De principes en toepassingsrichtlijnen zijn door L. Ron Hubbard, de ontwikkelaar van Dianetics, uitgebreid en in detail beschreven.

De schrijver, wetenschapper en geestelijke leider L. Ron Hubbard bestudeerde onder meer het werk van Sigmund Freud en veronderstelde dat er een doeltreffende en relatief makkelijke methode voor psychische hulpverlening mogelijk moest zijn. Hij zette zich aan de taak om zo'n werkwijze te vinden en deze research leidde hem tot belangrijke ontdekkingen betreffende het menselijke verstand. Onder meer stelde hij vast dat het verstand niet, zoals in de tegenwoordige mainstream-wetenschap nog veelal wordt verondersteld, een functie is van de hersenen maar een systeem dat werkt met mentale materie.

Psychische moeilijkheden worden vaak veroorzaakt door blokkades in dit systeem, veroorzaakt door traumatische ervaringen in het verleden. Dianetics is een psychotherapeutische gespreksmethode, aangeduid met het woord auditing, waarbij de hulpzoekende wordt begeleid om zulke belemmeringen zelf op te sporen en te herstellen. De hulpverlener helpt de persoon door het stellen van vragen om zelf de oorzaak van zijn moeilijkheden in zijn onderbewustzijn te vinden en onwerkzaam te maken.

Met Dianetics kunnen ook psychosomatische ziekte-oorzaken effectief aangepakt worden. In verband met de tegenwoordig toenemende aandacht voor psychosomatiek is dat zeker belangrijk. Bij lichamelijke problemen blijken vaak psychische factoren een rol te spelen en het is dus gunstig dat er mogelijkheden zijn om de invloed daarvan te verminderen.

Uiteindelijk kan met Dianetics auditing zelfs nog meer worden bereikt dan opmerkelijke psychotherapeutische resultaten. Door voortgezette toepassing kan uiteindelijk de staat van Clear worden bereikt, een psychische gesteldheid die aanzienlijk vrijer en capabeler is dan hetgeen doorgaans als normaal wordt beschouwd. Dat zulke buitengewone geestestoestanden mogelijk zijn weet men in India al heel lang. Daar wordt bijvoorbeeld een bepaalde hoge spirituele staat aangeduid met het Sanskriet woord samadhi. De uit de oosterse literatuur bekende doelstelling van spirituele verlossing kan nu met de moderne Dianetics methode in relatief korte tijd worden bereikt.

Dianetics 55!

In het in 1955 verschenen boek getiteld Dianetics 55! [Zie Ref.] beschreef Hubbard de nieuwe ontdekkingen sinds de introductie van Dianetics in 1950. Om de informatie in dit boek te begrijpen hoeft men niet al met de Dianetics methode vertrouwd te zijn. In Dianetics 55! wordt namelijk ook een introductie betreffende de Dianetics principes gegeven, terwijl ook belangrijke Dianetics begrippen worden toegelicht. Het boek is inmiddels in meerdere talen verkrijgbaar; ook in het Nederlands.

Het belangrijke nieuws in Dianetics 55! gaat over de ontdekkingen betreffende de mens als geestelijk wezen, het van zichzelf bewuste bewustzijn. De menselijke psyche is in feite de persoon zelf, stelde Hubbard vast: “John Jones is an awareness of awareness unit, and all there is of him that is capable of knowing and of being aware is John Jones, an awareness of awareness unit.”

De auditing volgens Dianetics 55! is er op gericht de capaciteiten van het bewustzijn te verbeteren. Het gaat er om de psyche zodanig te versterken dat deze zelf de controle verkrijgt. “... instead of erasing all the things with which the awareness of awareness unit is in conflict, we make the awareness of awareness unit capable of besting and controlling all those things with which he thought he had to be in conflict,” zo licht Hubbard deze verbeterde techniek toe.

Spirituele vrijheid

In het boek wordt uiteengezet dat mensen door auditing meer zelfkennis kunnen verkrijgen en daardoor in staat zijn om vrijer en comfortabeler te leven. Hubbard: “That mind which understands itself is the mind of a free man. It is no longer prone to obsessive behavior, unthinking compliances, covert innuendoes. It is at home in an environment, not a stranger.”

Dat iemand door toename van kennis spirituele vrijheid kan verkrijgen is mogelijk omdat die vrijheid eigenlijk al aanwezig is maar door onwetendheid en concentratie op onvrijheden niet wordt ervaren. Als die belemmering verdwijnt wordt iemand bekwamer en krijgt hij zijn vroegere vrijheid weer terug. “All the freedom he ever had is still there,” schreef Hubbard.

Het boek Dianetics 55! gaat niet alleen over Dianetics als psychotherapie maar biedt ook algemeen toepasbare kennis over onder meer het menselijke verstand. Zulke kennis is volgens Hubbard van belang voor de hele maatschappij: “A simple and conclusive science of mind is a vital necessity in any society which desires to become free and remain free.”

Zelfbewustzijn

Hubbard benadrukt dat de psyche ofwel ziel in feite de persoon zelf is. Het zijn de capaciteiten van de psyche als een zelfstandig spiritueel wezen waardoor deze in staat is om persoonlijke problemen te overwinnen. De conditie van het spirituele ik is over het algemeen niet optimaal en kan meestal aanzienlijk beter worden. Als dat gebeurt, als iemand psychisch in betere conditie komt, dan kan hij zijn moeilijkheden in principe makkelijk oplossen.

Het weer verkrijgen van spiritueel zelfbewustzijn is een belangrijke stap in die richting. Vandaag de dag is zelfbewustzijn niet een vanzelfsprekende realiteit. Door de ontkenning van de spirituele werkelijkheid in de cultuur bestaat het gevaar dat steeds meer mensen zichzelf als een soort machine gaan beschouwen. Als die ontwikkeling zou doorzetten zou dat heel nadelig zijn voor de samenleving. Daarom is zelfbewustzijn ook maatschappelijk heel belangrijk. “Man can only become a machine when he is no longer capable of understanding his own beingness and has lost his contact with it,” schreef Hubbard.

In verband met het spirituele zelfbewustzijn blijkt communicatie heel belangrijk te zijn. Verschillende hoofdstukken in Dianetics 55! zijn gewijd aan het onderwerp communicatie. Uitgelegd wordt wat communicatie eigenlijk is en wat er op het gebied van communicatie verkeerd kan gaan. Mensen komen vaak door communicatie in problemen, maar de oplossing is niet om minder te communiceren; de oplossing is om beter te leren communiceren, stelt de auteur: “A man is as dead as he can't communicate. He is as alive as he can communicate.“

Uittreding

In het boek wordt betoogd dat de psyche niet een abstractie is maar een daadwerkelijk bestaande eenheid, die zich zelfs buiten het lichaam kan bevinden. Dat is in overeenstemming met bestaande informatie dat tenminste 5% en mogelijk wel 35% van de mensen tijdens het leven een of meer keren een buiten het lichaam ervaring heeft.

Toch wordt uittreding ofwel exteriorisatie door de mainstream wetenschap nog steeds als onmogelijk beschouwd. Als iemand vertelt buiten het lichaam te zijn geweest bestaat de kans dat dit wordt gediagnosticeerd als een hallucinatie. Waarschijnlijk komt uittreding nog vaker voor dan de genoemde percentages aangeven, want mogelijk wil niet iedereen er over praten, uit vrees als psychisch gestoord te worden beschouwd.

In werkelijkheid duidt het kunnen uittreden juist op een goede spirituele staat, betoogt Hubbard. Het is de toestand van in het lichaam opgesloten zitten die abnormaal is. Exteriorisatie zou niet beschouwd moeten worden als een bijzondere ervaring maar als het vrij worden uit een belemmerende toestand.

Bekwaamheden

Exteriorisatie wordt in Dianetics 55! beschreven als een normale spirituele vaardigheid die hoort bij een hogere spirituele staat. Dat is niet hetzelfde als het toevallige plotselinge uittreden dat mensen soms overkomt. Bij exteriorisatie door betere spirituele conditie heeft de persoon veel meer controle over de situatie dan bij toevallig uittreden.

Bij een bereikte hogere spirituele staat horen naast het vermogen om buiten het lichaam te zijn nog meerdere andere capaciteiten. Vrijheid en bekwaamheid hebben veel overeenkomst, legt Hubbard uit. De mens kan als geestelijk wezen over veel grotere capaciteiten beschikken dan ooit voor mogelijk werd gehouden. Ook bij gewone lichamelijke bekwaamheden is de psychische conditie van essentieel belang. Bekwaamheden kunnen soms mechanisch lijken maar zijn toch altijd afkomstig van het leven, van het spirituele ik.

De ontdekkingen die Hubbard in het boek Dianetics 55! bekend maakte zijn nog opmerkelijker dan die in het eerdere boek over Dianetics. De nieuwe informatie die tijdens het toepassen van Dianetics was verkregen liet zien dat de potentiële capaciteiten van de mens nog aanzienlijk groter zijn dan eerder was vastgesteld.

Hubbard wilde dat deze ontdekkingen niet geheim zouden blijven maar juist brede bekendheid zouden krijgen. Hij schreef: “They must not then be owned. They must not then be hidden or bent. They must be permitted to stand out in the bold sunlight for all to see for only when they are to be seen are they safe things to have, to hold, to know.” De informatie in het boek Dianetis 55! draagt belangrijk bij aan die doelstelling.

Referentie:

L. Ron Hubbard: “Dianetics 55!”; Scientology Publications Organization, Copenhagen, 1971 (Eerste publicatie in 1955)