februari
2012


Stadscentra van de toekomst: meer professionele bedrijvigheid

Scenario "De facilitaire binnenstad"

door Victor Christiano

In de toekomstige samenleving gaan facilitaire ruimten een steeds belangrijker rol vervullen. Naast uitbreiding van al bestaande facilitaire omgevingen, zoals fitness-centra, casino's en internetcafé's, komen er nieuwe vormen van facilitaire dienstverlening.
In de toekomstige binnensteden bevinden zich vele facilitaire lounges van uiteenlopend prijs- en serviceniveau, vooral gericht op de vaak buitenshuis werkende creatief-technische professionals.


Autovrije binnensteden

Hoe zullen de binnensteden er in de toekomst uit gaan zien? Een voorspelling met grote zekerheid is wat dit betreft niet mogelijk want er zijn verschillende trends waarneembaar, trends die elk voor zich sterker of zwakker kunnen worden. Maar hoewel de uitkomst geenszins vaststaat maakt het hieronder beschreven scenario goede kans om realiteit te worden.
 


De kwaliteit van het openbaar vervoer
in de steden wordt steeds beter.
Foto Roma.
 

Dit scenario, dat ik hierna zal aanduiden als "De facilitaire binnenstad", is onder meer gebaseerd op voortzetting van de trend dat in de binnensteden steeds meer individuele beroepsuitoefening en bedrijvigheid plaatsvindt. Dat hangt samen met een andere ontwikkeling, namelijk dat de stadscentra in toenemende mate autovrij worden. Er komen méér autovrije winkelgebieden en deze voetgangersdomeinen worden groter en groeien samen tot grotere omgevingen.

Verder zien we dat de binnensteden steeds beter met het openbaar vervoer bereikbaar worden. Steden concurreren met elkaar om hun centra aantrekkelijker en beter bereikbaar te maken. Dat leidt er onder meer toe dat de kwaliteit van het openbaar vervoer in het algemeen beter wordt. Reizen in de stad wordt efficiënter en leuker. In de stad van de toekomst is men ook in de buitenwijken meestal niet verder dan 5 minuten lopen verwijderd van een bus-, tram- of metrohalte.
Voor het autovrij maken van de binnensteden worden tegenwoordig uiteenlopende oplossingen bedacht en gerealiseerd. Nieuwe steden worden veelal meteen ontworpen met een autovrij centrum. In bestaande binnensteden is de transformatie vaak moeilijk, maar desondanks zullen ook deze waarschijnlijk tenslotte vrijwel allemaal autovrij zijn.


Facilitaire centra

De trend naar meer en grotere voetgangersgebieden sluit aan op een andere ontwikkeling: uitbreiding van de facilitaire dienstverlening. Naarmate de technologische ontwikkeling in de samenleving verder voortschrijdt zullen verschillende soorten facilitaire centra een steeds belangrijker rol vervullen. Dat zijn ruimten waar gebruik gemaakt kan worden van uiteenlopende technische voorzieningen.

Facilitaire ruimten bestaan al geruime tijd en omvatten zeer verschillende vormen van dienstverlening. De overeenkomst tussen zulke ruimten, zoals wasserettes, fitness-centra, casino's, solaria en internetcafé's, is dat er van bepaalde technische faciliteiten gebruik gemaakt kan worden. Ook bibliotheken ontwikkelen zich tegenwoordig in de richting van facilitaire centra.

Dat er meer en meer facilitaire dienstverlening gaat komen staat wel vast. In vrijwel alle facilitaire omgevingen zal het internet een belangrijke rol spelen. De cloud wordt in de samenleving even vanzelfsprekend als elektrisch licht en leidingwater. Via het internet zal onder meer in toenemende mate gebruik worden gemaakt van software voor creatieve activiteiten.

In steeds meer omgevingen kan men via een WiFi-
netwerk op het internet komen. Foto Rapid Eye Media.

Voor toegang tot facilitaire omgevingen zal vaak een smart card, vergelijkbaar met de tegenwoordige OV-chipkaart, worden gebruikt. Op deze persoonlijke chipkaart kunnen meerdere abonnementen en tegoeden voor facilitaire diensten worden vastgelegd. Waarschijnlijk zullen ook veel facilitaire ruimten gratis toegankelijk zijn.

In het scenario "De facilitaire binnenstad" heeft de trend zich doorgezet dat in de economie de nadruk meer en meer komt te liggen op duurzaamheid en creatieve activiteit. De kwaliteit van de spullen is verbeterd en er is minder zinloze vernieuwing. De productie is veel meer dan tegenwoordig gericht op het door creatieve oplossingen verder verbeteren van duurzaamheid en leefbaarheid. Veel mensen werken in creatief-technische beroepen en gebruiken uiteenlopende software-tools voor hun professionele activiteiten. Zulke applicaties worden niet alleen op het werk en thuis gebruikt, ook gaat men vaak naar een facilitaire lounge in de binnenstad om daar van computers en software gebruik te maken.

In zekere zin gaan de toekomstige stadscentra dus lijken op de steden van de late Middeleeuwen, die werden gedomineerd door de uitoefening van uiteenlopende ambachten. De steden zijn in de Middeleeuwen ontstaan als vooral centra van ambachtelijke bedrijvigheid en het lijkt er op dat deze functie nu in andere vorm terug gaat komen.


Uitbreiding facilitaire dienstverlening

In eerste instantie zal er een verdere uitbreiding en ontwikkeling komen van al bestaande facilitaire omgevingen, maar ook komen er nieuwe vormen van deze categorie dienstverlening. In alle facilitaire centra spelen behalve de technische faciliteiten ook de inrichting, de consumptiemogelijkheden en de sociale aspecten een belangrijke rol. De aanbieders van facilitaire omgevingen streven er uit commercieel oogpunt naar dat hun ruimte door de gebruikers als smaakvol en gezellig wordt ervaren.

Te verwachten is dat al bestaande facilitaire omgevingen zoals internetcafés, casino's, bibliotheken en fitness-centra hun dienstverlening verder zullen uitbreiden en verbeteren. Verder is in steeds meer restaurants en bibliotheken een WiFi-netwerk beschikbaar, zodat je daar met een eigen notebook of netbook op het internet kunt komen. Daarnaast komen er waarschijnlijk steeds meer facilitaire lounges ten dienste van beroeps- en studie-activiteiten. De internetcafés, die momenteel lijken te verdwijnen, komen in het scenario "De facilitaire binnenstad" vernieuwd terug. De toekomstige internetcafés zijn gezelliger dan de tegenwoordige en bieden meer mogelijkheden.

In het scenario "De facilitaire binnenstad" bevinden zich in de toekomstige stadscentra uiteenlopende facilitaire lounges van verschillend prijs- en serviceniveau, vooral gericht op de vaak buitenshuis werkende creatief-technische professionals. Veel van deze toekomstige lounges zijn eenvoudig en laagdrempelig maar andere zijn heel stijlvol ingericht en bieden luxueuze restaurant-service.


Automatisering in de 21ste eeuw

De opkomst van de facilitaire omgevingen houdt verband met de andere kijk op automatisering die is gegroeid. Automatisering had in het verleden een negatieve klank doordat het doel vaak het uitschakelen van menselijke activiteit was. Maar steeds meer gaat het bij automatisering vooral om het tot stand brengen van nieuwe mogelijkheden voor creativiteit, amusement en intermenselijk contact. In het scenario "De facilitaire binnenstad" zet deze trend krachtig door. De automatisering is niet meer vooral gericht op het overbodig maken van arbeid; voorop komt te staan dat mogelijkheden worden geïntroduceerd tot nieuwe vormen van interessante activiteit en creativiteit.Binnenstad van de toekomst: 24 uur per dag
activiteit en veiligheid. Foto Photocritical.

Ondernemingen voor facilitaire dienstverlening zijn volledig gebaseerd op de nieuwe visie ten aanzien van het doel van automatisering. Het nieuwe automatiseringsconcept vormt daar de essentie van de dienstverlening. In de 20ste eeuw streefde men naar volautomatische fabrieken zonder arbeiders, maar in de tegenwoordige en toekomstige facilitaire omgevingen gonst het van de menselijke bedrijvigheid.


De nieuwe stedeling

Er is een nieuw type stadsbewoner in opkomst. Deze nieuwe stedeling maakt vaak buitenshuis gebruik van uiteenlopende facilitaire voorzieningen. Hij of zij vindt het prettig om bezig te zijn in een omgeving waar ook andere mensen op vergelijkbare wijze actief zijn. Voor deze nieuwe stedeling heeft de stad een andere betekenis gekregen. De hele binnenstad is in zekere zin een thuis geworden. In de binnensteden wordt met behulp van onder meer cameratoezicht een hoog veiligheidsniveau gehandhaafd. Er zijn 24 uur per etmaal mensen op straat en sommige facilitaire lounges zijn ook 's nachts open.

Veel nieuwe stadsmensen hebben een baan waarvoor ze niet elke dag naar kantoor hoeven. Ze werken vaak thuis of in een facilitaire omgeving in de buurt van hun woning. Regelmatig verlaten ze de eigen werkkamer om op een plek ergens in de stad te gaan werken. Deze mensen in uiteenlopende creatief-technische beroepen wisselen relatief gemakkelijk van werkgever en veel van hen maken de stap om als ZZPer (Zelfstandige Zonder Personeel) te gaan werken. Deze trend wordt vergemakkelijkt door het internet. De meeste werkzaamheden kunnen thuis of in een facilitaire omgeving worden verricht. Steeds meer mensen worden ZZPer en werken als zodanig voor meerdere opdrachtgevers. Ze gaan vaak de deur uit om wat afwisseling te hebben en mensen om zich heen te zien.

De stadsmens van de toekomst, die de binnenstad niet alleen maar beschouwt als een winkelomgeving en uitgaansgebied, maar ook als een uitbreiding van de eigen werkkamer, stimuleert met zijn klandizie de verdere ontwikkeling van facilitaire centra. Ondernemingen komen tegemoet aan de reeds bestaande en toenemende behoefte aan lounge-faciliteiten. Zo heeft de organisatie Regus Businessworld wereldwijd al meer dan 1000 zakelijke lounges. Opmerkelijk is ook het succes van het jonge Nederlandse bedrijf Seats2Meet, met vestigingen op steeds meer locaties. Deze organisatie biedt ontmoetings- en werkfaciliteiten voor ZZPers en hun opdrachtgevers.


Persoonlijke sfeer in de woning

In het scenario "De facilitaite binnenstad" wordt de eigen woning meer en meer ingericht volgens individuele esthetische voorkeuren. Wat betreft de aanschaf van computerhardware en -software probeert men niet meer om steeds de laatste vernieuwingen in huis te hebben. Het streven is er veel meer op gericht om kunstvoorwerpen en andere leuke dingen in bezit te krijgen.

Via het internet blijft men op digitaal gebied gemakkelijk ook zonder frequent nieuwe producten aan te schaffen up-to-date. Het internet wordt ook in de woning steeds belangrijker. Op gebieden als nieuws, informatievoorziening, communicatie, video-amusement en software-applicaties brengt de cloud een gigantisch aanbod in de huiskamer. De cloud is overal, zowel thuis als in de facilitaire centra. Door in een facilitair centrum in te loggen op de eigen cloud-accounts bevindt de buitenshuis werkende professional zich ook daar weer in de eigen werkomgeving.

In plaats van aan technische snufjes die snel verouderen geven in de toekomst veel mensen liever hun geld uit aan dingen die hun waarde behouden. De technische vooruitgang zal steeds meer in eerste instantie niet in de eigen woning maar op het internet en in facilitaire omgevingen plaatsvinden. Ook voor thuiswerkers kan dankzij de beschikbaarheid in de nabije omgeving van hoogwaardige facilitaire dienstverlening in de woning de nadruk liggen op esthetiek en individualiteit. De eigen woning wordt nog meer dan tegenwoordig vooral een plaats waar men een persoonlijke sfeer creëert.