januari
2007


Sneller en beter studeren met Scientology studie-technologie

Studeren moet je leren (deel 2)

door Jan Everink

Naar deel 1

In dit tweede artikel over de Scientology studie-technologie komen vooral aspecten ter sprake die door L. Ron Hubbard werden behandeld in lezingen op 11 augustus, 13 augustus en 22 september 1964.
In deze lezingen gaat hij onder meer in op het falen van de hedendaagse onderwijsinstellingen. In het onderwijs worden tegenwoordig vaak methodes toegepast die onmogelijk tot goede resultaten kunnen leiden.
Bij onderwijs gaat het om het aanbieden en gemakkelijk opneembaar maken van informatie waarmee een betere controle over het leven kan worden verkregen. Volgens L. Ron Hubbard is goed onderwijs onmisbaar voor het voortbestaan van de civilisatie. Tegenwoordig wordt echter veel onderwijsgeld verspild omdat het onderwijs te weinig resultaatgericht is.


Studie door directe en indirecte waarneming

Er zijn twee manieren om over een onderwerp meer te weten te komen: directe en indirecte waarneming. Met indirecte waarneming wordt vooral lezen bedoeld, maar ook het afleiden van kennis over verleden en toekomst uit datgene wat men nu direct waarneemt is indirecte waarneming.

Het is onmogelijk om door alleen directe waarneming binnen een bepaald tijdsbestek een redelijke hoeveelheid kennis te verwerven. In ťťn leven kan door uitsluitend directe waarneming slechts weinig kennis worden vergaard. Iemand die nooit leest zal onvermijdelijk dom sterven.

Indirecte waarneming kan veel sneller tot kennis leiden dan directe waarneming, maar vaak gebeurt dat niet omdat de waarnemer onvoldoende begrip heeft aangaande de betrouwbaarheid van de indirect verkregen informatie. De indirecte informatie kan onjuist of misleidend zijn en daarom is bij deze manier van waarnemen mťťr begrip nodig dan bij directe waarneming. Bij gedrukte informatie is bijvoorbeeld heel belangrijk dat men de bron ervan kent en dat men weet in hoeverre informatie uit de betreffende bron in het algemeen betrouwbaar is.


Contact met echte objecten nodig

Goed onderwijs kan niet door uitsluitend indirecte waarneming via gesproken of gedrukte tekst plaatsvinden. Bij het onderwijs moet contact zijn met de materiŽle objecten die met de te leren vaardigheid te maken hebben. Als het onderwijs over tractoren gaat dan moeten er op zeker moment echte tractoren aanwezig zijn. Het gesproken of gedrukte woord kan de echte objecten niet geheel vervangen. Foto's en films kunnen helpen om het onderwerp reŽel te maken maar vormen toch ook geen werkelijk goed alternatief voor de echte dingen waar het onderwijs betrekking op heeft.

Als iemand in een onderwerp onderwijs volgt en daarbij nooit direct te maken krijgt met de materiŽle dingen die met dit onderwerp te maken hebben, deze niet kan zien en/of aanraken, dan kan deze persoon daardoor allerlei lichamelijke onlustgevoelens ondervinden. Tot de voorkomende reacties behoren: hoofdpijn, maagproblemen en pijnlijke ogen.

Het kan natuurlijk soms zo zijn dat de dingen waar de studie betrekking op heeft niet zichtbaar zijn. Maar dan zijn er toch uiterlijke manifestaties die wel waargenomen kunnen worden. Zo zijn de gedachten van andere mensen niet direct zichtbaar, maar door te luisteren naar wat mensen zeggen en ook op hun gezichtsuitdrukkingen te letten kan het fenomeen "denken" toch heel reŽel worden.


Onbedoelde woordeffecten

Een ander probleem dat kan optreden bij indirecte waarneming, en met name bij lezen, is dat woorden vaak onvoorspelbare neveneffecten hebben. Dat kan te maken hebben met de rol die zulke woorden in een vorig leven hebben gespeeld. Mensen zijn onder de invloed van ervaringen uit het verleden, ook uit vorige levens, die onbewust als voorbeeld voor het gedrag in het hier-en-nu worden gebruikt. Bepaalde gelezen woorden kunnen iemands emotie onmiddellijk beÔnvloeden doordat ze een onbewuste herinnering oproepen aan een gebeurtenis in een recent of ver verleden.

Bij het lezen moet men ook goed opletten dat men niet vastloopt in onbegrepen woorden. Als de lezer zonder zich daarvan bewust te zijn een woord in de tekst niet begrijpt dan kan de voortgang van de studie daardoor worden belemmerd. Hij raakt dan in verwarring en weet niet welk woord de stagnatie heeft veroorzaakt. Om het probleem op te heffen moet hij teruggaan in de tekst om het niet-begrepen woord te vinden en op te helderen. Onbegrepen woorden kunnen evenals het ontbreken van fysiek contact met de studiematerie onlustgevoelens en lichamelijke klachten veroorzaken. (Zulke verschijnselen kunnen overigens ook optreden door een te hoge gradiŽnt, het te snel beginnen met moeilijker onderwerpen.)

Bij het lezen van een tekst met veel niet-relevante onbekende woorden hoeft men niet per se de betekenis van al deze woorden op te zoeken, mits men beseft dat de betreffende woorden niet van belang zijn, zodat de aandacht er niet in blijft steken. Sommige teksten bevatten allerlei onbelangrijke  gegevens en vrijwel gťťn essentiŽle informatie. Ook komt het voor dat een tekst bol staat van niet-relevante moeilijke woorden. Zulke teksten zijn niet geschikt als studiemateriaal als iemand alles over een onderwerp wil leren. Maar als er geen betere informatie beschikbaar is en als de doelstelling voor de studie beperkt is kunnen zulke teksten toch wel enig nut hebben. 


Studeren voor bekwaamheid

Er is een echter groot verschil tussen het verwerven van alleen enige theoretische kennis en het verwerven van echte bekwaamheid. Er zijn verschillende soorten en niveaus van bekwaamheid. Iemand kan bijvoorbeeld voldoende van kunst weten om kunstwerken te kunnen kopen zonder daarbij bedrogen te worden. Bij iemand anders kan de kunstkennis bedoeld zijn om door het gebruik van kunst het huis te decoreren. Maar als iemand zťlf wil leren om kunst te creŽren, bijvoorbeeld als hij wil leren tekenen, dan moet deze persoon praktische vaardigheden aanleren.

In de hedendaagse cultuur wordt veel door studie verworven kennis nooit praktisch toegepast. Dat is op zichzelf niet verkeerd, maar het wordt wťl een probleem als iemand er een gewoonte van maakt om alleen zijn theoretische kennis te vergroten. Om in het leven te kunnen slagen moet men beschikken over praktische vaardigheden en deze vaardigheden moeten door studie worden verkregen.

Als iemand begint nieuwe kennis praktisch toe te passen zijn de resultaten soms heel teleurstellend. Dat komt omdat men dan nog niet voldoende begrip betreffende het onderwerp heeft. Voor praktische toepassing is namelijk veel meer begrip nodig dan voor het alleen toeschouwer zijn.


Doelstelling belangrijk

Een studie moet altijd afgestemd zijn op de doelstelling. Het hangt van de doelstelling af wat voor soort begrip men wil verwerven. Daarom moet iemand bij een studie duidelijk beseffen wat hij met de kennis wil gaan doen. Gaat het erom te slagen voor een examen? Studeert men om met de verworven kennis indruk te maken bij conversaties? Of is het de bedoeling dat men daadwerkelijk praktische resultaten gaat realiseren? Bij elke doelstelling is het verwerven van begrip anders en zal dus ook de studie anders moeten zijn.

Al tijdens de studie moet bekend zijn wat de student met de te verwerven kennis zal gaan doen. Een studie kan alleen slagen als de student weet met welk doel hij studeert. Bovendien moet hij het betreffende doel reŽel en bereikbaar vinden. Als een studie geen enkel praktisch doel heeft verdwijnt de interesse van de student. Ook kan zo'n volkomen zinloos studieonderwerp uiteindelijk een obsessie worden voor de persoon die zich er in blijft verdiepen.

Wanneer bepaalde kennis in de samenleving geen enkel praktisch doel heeft dan zal deze kennis op zeker moment verdwijnen. Door de voortdurende behoefte aan de toepassing ervan blijft kennis bestaan. Als een technologie in de samenleving werkelijk nodig is dan wordt deze technologie van generatie op generatie doorgegeven en blijft zo door de eeuwen heen behouden. Kennis moet op de een of andere manier toegepast kunnen worden.

Zonder de mogelijkheid tot praktische toepassing is in feite geen doelmatig onderwijs mogelijk. Toch krijgt niet-toepasbare kennis vandaag de dag veel aandacht. In leerboeken worden bijvoorbeeld soms allerlei niet-bestaande problemen behandeld en opgelost omdat de auteurs geen praktische ervaring met het betreffende onderwerp hebben. De welbestaande problemen blijven in zo'n boek vaak onopgelost. De studie wordt dan erg bemoeilijkt want de aandacht die aan niet-bestaande problemen wordt besteed kost veel tijd.


Onwetendheid en zelfoverschatting als faaloorzaken

Hoe komt het dat sommige mensen geen succes hebben in het leven? Twee belangrijke oorzaken van mislukking betreffen beide een vorm van niet doelmatig studeren.

De eerste oorzaak is dat iemand niet beschikt over een woordenschat die nodig is voor indirecte waarneming. Wie niet goed kan lezen kan zich onmogelijk handhaven in de moderne wereld. Men moet over een voldoende ruime woordenschat beschikken om uiteenlopende gedrukte informatie te kunnen opnemen. Met uitsluitend directe waarneming kan men niet snel genoeg leren om zich te ontwikkelen en bij te blijven.

De andere oorzaak van achterop raken in het leven is menen dat men alles al weet. Mensen die heel succesvol zijn lopen kans om in deze valstrik terecht te komen. Iemand die veel meer weet dan de mensen in zijn of haar omgeving kan gemakkelijk gaan menen dat er niets meer te leren valt.

Beide personen, zowel de man of vrouw die een te beperkte woordenschat heeft als degene die meent alles te weten, zullen falen in het leven. Deze constatering van L. Ron Hubbard blijkt in de huidige samenleving, waarin voortdurende verandering het enige constante is, extra nadruk te krijgen. Om te kunnen slagen moet men voortdurend in staat en bereid zijn om nieuwe informatie op te nemen.

Het komt voor dat iemand die een onderwerp slechts oppervlakkig heeft bestudeerd toch meent er alles van te weten. Het komt anderzijds ook voor dat iemand meent nooit werkelijk iets over een onderwerp te kunnen begrijpen omdat het veel te moeilijk is. Bij onderwijs is het zaak te zorgen dat beide personen over het dode punt worden geholpen.


Professionaliteit

Door professionaliteit zijn prestaties mogelijk die voor mensen die niet tot de betreffende professie behoren bijna bovenmenselijk lijken.  In onze tegenwoordige samenleving wordt echter slechts sporadisch een zeer hoog niveau van professionaliteit bereikt, hetgeen met name een gevolg is van het feit dat het onderwijs in het algemeen zeer tekort schiet. Uiteindelijk gaat het bij goed onderwijs altijd om het creŽren van professionaliteit. Iemand is pas met succes in een onderwerp onderwezen als hij met dat onderwerp professionele resultaten kan bereiken. Ook als de toepassing voornamelijk theoretisch is moet deze een professioneel niveau hebben.

Belangrijk is verder dat het professionele doel, de bruikbaarheid, van de studie bekend is. Professionaliteit kan alleen worden bereikt als een door studie verworven bekwaamheid daadwerkelijk wordt toegepast. Zonder uitgebreide praktijkervaring kan nooit een werkelijk hoog niveau van professionaliteit worden bereikt.

Oefening baart kunst. Alleen door iets veel te doen wordt men er werkelijk bekwaam in. Een professionele schrijver produceert volgens L. Ron Hubbard met gemak 100.000 woorden per maand. Pas als een auteur enkele honderdduizenden woorden heeft geschreven kan in zijn werk een bepaalde stijl worden ontdekt.


Onderwijs schiet tegenwoordig vaak tekort

Voor iedere professionele activiteit is studie nodig. De studie voor een bepaalde bekwaamheid kan zowel te kort als te langdurig zijn. Te beperkte studie leidt tot mislukking maar ook te langdurige studie vergroot de faalkans. Verder is van belang dat docenten de bekwaamheden waarin ze les geven zelf bezitten. Dat de professionaliteit tegenwoordig in het algemeen beperkt is komt onder meer doordat docenten vaak geen praktische ervaring hebben. Als een docent alleen theoretische kennis heeft over het onderwerp waarin hij les geeft zal hij steeds verkeerde nadruk op uiteenlopende aspecten leggen. Onbelangrijke zaken krijgen te veel nadruk en belangrijke te weinig.

Veel door zulk onderwijs verkregen kennis is niet praktisch bruikbaar en heeft daarom geen maatschappelijk nut. Kennis die niet bruikbaar is zal als gevolg van deze nutteloosheid geleidelijk helemaal uit de samenleving verdwijnen. Het betreffende onderwerp wordt dan maatschappelijk steeds minder belangrijk omdat het niet wordt toegepast.

Tegenwoordig wordt onvoldoende beseft dat men voor iedere soort bekwaamheid goed opgeleid moet zijn. Veel beroepen worden zonder professionele kennis uitgeoefend. Bijvoorbeeld op het gebied van schrijven wordt vaak gedacht dat het alleen om talent gaat. Maar talent alleen is niet voldoende; alleen door goed onderwijs kunnen op velerlei gebieden professionele resultaten worden bereikt.


Voor mťťr informatie over de
Hubbard studie-technologie:

Scientology Kerk Amsterdam
Nieuwezijds Voorburgwal 116-118
1012 SH Amsterdam
Telefoon: 020-3202230
www.scientology-amsterdam.org


De publicatie van FiLOSCOOP wordt verzorgd door Bureau Everink te Almere
Copyright © 2007 Bureau Everink