juli
2003


Sneller en beter studeren met Scientology studie-technologie

Studeren moet je leren (deel 1)

door Jan Everink

Gedurende de jaren 1956 tot 1966 gaf L. Ron Hubbard, de oprichter van de Scientology Kerk, tien belangrijke lezingen over het onderwerp studie. Deze lezingen zijn, evenals vele andere door Hubbard gegeven lezingen, op tape vastgelegd. Ze vormen de basis voor de Scientology studie-technologie.


Behoefte aan studie-knowhow

In 1950 verscheen L. Ron Hubbard's bestseller "Dianetics, the Modern Science of Mental Health". Daarin beschreef de auteur de door hem ontwikkelde techniek, auditing genaamd, om mensen te helpen een hoger niveau van lichamelijk en geestelijk welbevinden te bereiken. De belangstelling voor de Dianetics-methode nam door de verkoop van het boek enorm toe, hetgeen voor Hubbard aanleiding was cursussen in het toepassen van deze methode te organiseren.

Daarbij werd hij geconfronteerd met het feit dat veel mensen tijdens een studie op zeker moment in verwarring raken en vastlopen. Om dit probleem op te lossen maakte hij een studie van het onderwerp studie. Hij ontdekte dat over studie vrijwel geen goede praktisch toepasbare kennis bestond en hij besloot zelf zulke knowhow te ontwikkelen.

Een belangrijk uitgangspunt van de door Hubbard ontwikkelde studie-technologie is dat studeren een serieuze vaardigheid is, die men moet leren vr men aan de studie zelf begint. Studeren kan iemand niet vanzelf. Om met een studie vlot resultaten te bereiken moet eerst een goede studie-methode worden aangeleerd, en deze methode moet vervolgens bij het studeren stelselmatig worden toegepast.

Hubbard ontwikkelde zo'n methode, de Scientology studie-technologie, en deze aanpak is voor studie op allerlei gebieden heel succesvol gebleken. In dit artikel komen een aantal aspecten van deze technologie ter sprake, met name die welke door Hubbard werden toegelicht in de lezingen op 18 juni, 9 juli, 4 augustus en 6 augustus 1964.


Eigen fotografie-cursus

Toen hij met zijn research betreffende studie begon vroeg Hubbard zich af waarom hij bij de derde les was gestopt met de cursus fotografie die hij een aantal jaren eerder had gekocht bij het New York Institute of Photography.

Hij was al vanaf zijn vroegste jeugd een enthousiaste fotograaf geweest en hij had ook met succes professionele foto's gemaakt. Toen hij met de genoemde cursus begon hoopte hij slechts nog wat nieuwe fotografische trucs te leren. Tijdens zijn research betreffende studie ontdekte hij dat deze doelstelling te beperkt was geweest en dat hij als gevolg daarvan al na twee lessen was gestopt. 

De belemmering was zijn veronderstelling geweest dat het onderwerp fotografie in feite geen geheimen meer voor hem had. Hij hervatte zijn fotografie-studie en maakte de cursus nu vlot helemaal af. Omdat hij begreep dat hij ten onrechte had gemeend reeds alles over fotografie te weten wat er te weten viel was hij nu wl in staat de cursus-informatie in hoog tempo in zich op te nemen. Dankzij het volgen van de cursus kon hij zijn bekwaamheid op het gebied van fotografie nog aanzienlijk vergroten.


Eigen kennis wordt vaak overschat

Hubbard vroeg zich af of de studieproblemen van sommige Dianetics-studenten dezelfde oorzaak hadden. Meenden ook deze studenten dat ze reeds alles over het onderwerp wisten? Hij stelde vast dat overschatting van de eigen kennis inderdaad heel vaak een belangrijke barrire vormt om zich werkelijk verder te bekwamen. Veel mensen verkeren in de veronderstelling dat ze op een bepaald gebied al expert zijn terwijl dat in werkelijkheid niet het geval is.

Het komt vaak voor dat mensen die door zichzelf, en ook door anderen, als buitengewoon deskundig worden beschouwd niet in staat zijn op het betreffende terrein resultaten tot stand te brengen. Zulk onvermogen leidt er meestal niet toe dat men wat bescheidener wordt; ondanks het uitblijven van resultaten blijft men volharden in zelfoverschatting.

Dit verschijnsel is een belangrijke oorzaak van het feit dat er op veel terreinen wantoestanden blijven bestaan, aldus Hubbard. Op verschillende gebieden in de samenleving wordt, doordat overschatting van eigen bekwaamheid vooruitgang in de weg staat, vrijwel geen werkelijk professionele expertise toegepast.

De veronderstelling dat men op een bepaald terrein al een hoog niveau van deskundigheid heeft vormt vaak een belemmering voor vergroting van bekwaamheid door studie. Als iemand een begonnen studie niet afmaakt komt dat in veel gevallen omdat de werkelijke reden dat men aan de studie begon niet een serieuze wens tot vermeerdering van kennis en bekwaamheid was. 


Terminologische onduidelijkheid

Een ander probleem dat iemands studie-voortgang in de weg kan staan is terminologische onduidelijkheid. Het komt voor dat over een onderwerp allerlei onduidelijke terminologie in omloop is die aanzienlijke verwarring kan veroorzaken.

Studie wordt ook vaak bemoeilijkt door het feit dat in veel beroepen een uitgebreid formeel vocabulaire wordt gebruikt, dat voornamelijk tot doel heeft om indruk te maken op buitenstaanders. Hubbard noemde in een van zijn lezingen als voorbeeld de medische professie, waar duizenden woorden worden gebruikt die nauwelijks betekenis hebben. 

In plaats van de formele taal van de professie wordt door zeer ervaren beoefenaren vaak een ander, veel gemakkelijker, woordgebruik toegepast. De werkelijke professionals gebruiken onder elkaar een vocabulaire dat vrijwel niet lijkt op de uitgebreide formele beroepstaal. Ze communiceren met elkaar op een doelmatige manier, zonder allerlei overbodige en nutteloze terminologie. 


Betekenis van woorden opzoeken

Terminologische onduidelijkheid in het studiemateriaal vormt vaak een barrire voor vlotte studie. Maar ook in duidelijke taal geschreven studiemateriaal bevat doorgaans veel nieuwe woorden, en voor een vlotte voortgang van de studie is het van vitaal belang dat de betekenis van deze onbekende woorden wordt achterhaald.

Om een pagina tekst met begrip te kunnen lezen moet men alle woorden in die tekst goed begrijpen. Een methode om studieproblemen te voorkomen is iedere pagina in eerste instantie alleen doorlezen om na te gaan of er onbegrepen woorden op voorkomen. Alle niet volledig bekende woorden moeten daarbij worden omcirkeld en vervolgens moet van deze woorden de exacte betekenis worden achterhaald. Meestal zal opzoeken in een woordenboek daartoe de meest doelmatige methode zijn. Pas als op deze wijze duidelijkheid over alle woorden is verkregen kan de tekst zonder problemen inhoudelijk worden bestudeerd.


Problemen door onbegrepen woorden

L. Ron Hubbard stelde vast dat het niet voldoende belang hechten aan de betekenis van woorden voor veel mensen tot studieproblemen leidt. Niet begrepen, verkeerd begrepen, en half begrepen woorden maken dat het onderwerp dat men bestudeert in plaats van duidelijker en vertrouwder steeds mysterieuzer wordt. 

Maar dit wordt niet altijd opgemerkt. Het kan voorkomen dat een student zo'n goed geheugen heeft dat het ontbreken van begrip niet opvalt. Die persoon kan dan precies vertellen wat in het boek staat maar als wordt gevraagd om in eigen woorden te vertellen wat men heeft gelezen lukt dat niet.

Deze student zal ook niet in staat zijn het geleerde toe te passen. Iemand die wl volledig heeft begrepen wat hij heeft gelezen zal daarentegen ook in staat zijn de verworven kennis in praktijk te brengen. Dat zal in het begin weliswaar wegens het ontbreken van de nodige ervaring niet zo vlot gaan, maar in principe komt de vaardigheid tegelijk met het begrip.


Theorie en praktijk

Kennis moet altijd op de een of andere wijze toepasbaar zijn. Feitenkennis die op geen enkele wijze toegepast kan worden is nutteloos. Toch wordt in scholen en op universiteiten vandaag de dag veel van zulke volstrekt theoretische kennis onderwezen. In de hedendaagse maatschappij komt het vaak voor dat kennis niet praktisch wordt toegepast. De toepassing op het betreffende gebied betreft dan in feite slechts het doorgeven van de kennis aan anderen.

Het andere uiterste is dat iemand uitsluitend praktijkervaring opdoet en daarmee direct op het betreffende terrein aan de slag gaat. Men leert heel weinig door uitsluitend als hulpje van een deskundige bezig te zijn. Praktijkervaring is slechts zinvol als tevens de nodige theoretische kennis wordt verkregen. Toch wordt vandaag de dag veel beroepsmatige activiteit vrijwel helemaal in de praktijkomgeving aangeleerd.

De uit opleidingen verkregen kennis is namelijk vaak in de beroepsomgeving onbruikbaar of al weer verouderd. Veel problemen in de samenleving vinden hun oorsprong in deze situatie, dat opleidingen in het algemeen veel te weinig praktijkgericht zijn, zodat de vereiste deskundigheid slechts moeizaam in de praktijk kan worden verkregen.

Zowel de theorie als de praktijk moeten afgestemd zijn op de werkelijke situatie waar de persoon mee te maken krijgt. De theorie moet up-to-date en niet te uitgebreid zijn, en de praktijk moet overeenkomen met hetgeen inmiddels in het betreffende toepassingsgebied gebruikelijk is. 


Stap voor stap onderwerp bestuderen

Een onder meer bij het universitaire onderwijs vaak voorkomende oorzaak van studieproblemen is een te snelle toename van complexiteit. Studenten worden te vroeg met complexe gegevens en concepten geconfronteerd en dat leidt tot verwarring en stagnerende studievoortgang. Essentieel bij de Hubbard studie-technologie is dat pas zodra iemand de eenvoudige fundamentele aspecten van een onderwerp beheerst hij in staat is de moeilijker materie te begrijpen. 

Als een student met een nieuw onderdeel begint terwijl hij het vorige onderdeel nog niet helemaal begrijpt zal hij waarschijnlijk vastlopen. Hij of zij is meestal niet zelf in staat te ontdekken waardoor de stagnatie ontstond, omdat het onderdeel dat onduidelijkheid veroorzaakte al is verlaten en geen aandacht meer krijgt. Wie problemen met de studie heeft meent dat deze problemen worden veroorzaakt door de op dat moment onderhanden materie terwijl ze in werkelijkheid ontstonden door al eerder niet goed begrepen studiestof. 

Als iemand tijdens een studie op zeker moment de draad kwijtraakt moet hij teruggaan naar het gedeelte dat hij bestudeerde vr de moeilijkheden begonnen. Hij moet de aandacht richten op hetgeen hij bestudeerde vr het probleem optrad. Dan blijkt meestal dat hij daar iets niet helemaal goed had begrepen.


Studiebegeleiding belangrijk

Vrijwel altijd gaat het om woorden of uitdrukkingen waarvan de betekenis niet of niet geheel duidelijk was. De problemen begonnen nadat de student een gelezen woord niet begreep en toch verder las.

De oorzaak van het niet-begrijpen kan zowel in de tekst als bij de student liggen. Als een auteur slordig is geweest met zijn woordkeuze, en termen heeft gebruikt die niet correct weergeven wat hij bedoelde, dan zal zo'n tekst gemakkelijk verwarring veroorzaken. Ook komt het voor dat de bestaande nomenclatuur betreffende een onderwerp tekortschiet of te complex is voor een correcte en begrijpelijke uiteenzetting. Maar ook bij het bestuderen van alleszins goed-geschreven teksten kan stagnatie optreden. Dat gebeurt als de student over bepaalde woorden die hij niet kent hn leest.

Omdat iemand die bij een studie in problemen is geraakt vaak zelf niet weet door welk onbegrepen woord deze problemen zijn begonnen is studiebegeleiding in de Hubbard studie-technologie heel belangrijk. De studiebegeleider - dat kan bijvoorbeeld een medestudent zijn - vraagt aan een in problemen geraakte student wat deze niet helemaal begreep vr de moeilijkheden optraden. De begeleider moet erop stn dat het niet-begrepen woord in de eerder bestudeerde tekst wordt gevonden en opgehelderd.

Het zijn nooit de problemen waar iemand middenin zit die de verwarring veroorzaken; het is het onbegrepen woord vlak vr deze problemen. Zodra dat woord is gelokaliseerd en de betekenis ervan in een woordenboek is opgezocht kan men in het algemeen weer vlot verder met de studie.

Naar deel 2


Voor mr informatie over de
Hubbard studie-technologie:

Scientology Kerk Amsterdam
Nieuwezijds Voorburgwal 116-118
1012 SH Amsterdam
Telefoon: 020-3202230
www.scientology-amsterdam.org


De publicatie van FiLOSCOOP wordt verzorgd door Bureau Everink te Almere
Copyright 2003  Jan Everink, Bureau Everink