juni
1999


De tuin als ecosysteem

Door ing. Jan Everink

De ecosys-tuin is een type biologische tuin waarbij de tuin als geheel zoveel mogelijk een compleet ecosysteem vormt. Alles wat in deze tuin groeit en gebeurt heeft een functie in het geheel.
Het is een op natuurlijke principes gebaseerde productie-tuin voor fruitbomen, klein-fruit, groenten en kruiden. De ecosys-tuin is géén siertuin maar met een beetje extra moeite is het ook voor het oog een bijzonder aantrekkelijke omgeving.


Spontaan gewas

Het begrip onkruid bestaat in de ecosys-tuin niet; in plaats van over onkruid spreken we over spontaan gewas. De ecosys-tuin is echter geen wilde tuin. Ik heb een aantal jaren zo'n tuin gehad en ik kan uit eigen ervaring mededelen dat het hier om een tamelijk arbeidsintensieve manier van tuinieren gaat. Maar het resultaat schenkt enorm veel voldoening.

Het algemene principe van de ecosys-tuin is: hoe méér gewas (zowel gekweekt als spontaan gewas) hoe beter. Dat betekent niet dat er nooit gewied of gesnoeid hoeft te worden. Om verschillende redenen moet de groei van spontaan gewas soms worden beperkt. Zolang dat echter niet nodig is laten we het zoveel mogelijk groeien want het heeft verschillende nuttige functies.

Zo zorgt spontaan gewas dat als een gedeelte van de tuin niet voor gekweekt gewas wordt gebruikt de bodem daar wordt beschermd tegen erosie. Onbedekte aarde is volledig ten prooi aan regen en wind, waardoor het bodemleven kan wegspoelen en/of wegwaaien.

Een andere belangrijke functie van spontaan gewas is om te dienen als compost-materiaal. In de ecosys-tuin is veel compost nodig want er wordt weinig of geen mest gebruikt, en zeker geen kunstmest.

De bedoeling is dat de tuin steeds meer als een ecosysteem gaat fungeren. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat de planten in de tuin voortdurend zonne-energie opvangen en opslaan in het organische materiaal dat ze al groeiend voortdurend creëren. Alle plantengroei bevat opgehoopte zonne-energie en via de composthoop brengen we deze energie jaar-in jaar-uit in de bodem.


Compost

De principes van de ecosys-tuin heb ik jaren geleden vernomen van een excentrieke oude Twentse boer. Hij had geen speciale naam voor zijn op deze principes gebaseerde tuin maar vertelde me wel dat de door hem gekweekte groenten bijzonder lekker smaakten. De gewassen die van de ecosys-tuin komen zijn inderdaad heel smakelijk en bovendien gezond, omdat ze veel heilzame vitamines en mineralen bevatten. Ook dit is een gevolg van het feit dat we systematisch de bodem verbeteren door veel compost toe te voegen.

Er is heel veel compost nodig en al deze compost komt in principe van de tuin zélf. Daarom is voor een ecosys-tuin relatief veel grond nodig. Te overwegen is om steeds een ander stuk van de tuin helemaal te bestemmen voor spontaan gewas ten behoeve van compost.

Door regelmatig compost toe te voegen ontstaat een gezonde humusrijke bodem met veel mineralen die door de planten worden opgenomen en die onontbeerlijk zijn voor de gezondheid. De mineralen worden door humus en restanten van organisch materiaal in de bodem vastgehouden. Als de grond geen humus en organisch materiaal bevat zal het regenwater veel mineralen uitspoelen naar diepere lagen.

Over het maken van compost moet men niet al te moeilijk doen. In de natuur wordt voortdurend zonder enig menselijk ingrijpen compost gevormd, dus zo moeilijk kan het niet zijn. Het voornaamste is wel dat er voldoende lucht bij kan komen. Compostmateriaal kan onder meer worden verkregen van de struiken en bomen die in de tuin groeien. Die moeten op zekere tijdstippen in hun ontwikkeling worden gesnoeid en dat geeft veel goed compostmateriaal.


Padenplan

Een andere reden waarom relatief veel grondoppervlak nodig is heeft te maken met het padenplan. Er moet een goed netwerk van tamelijk brede paden in de tuin liggen want anders wordt het geheel door de rijke begroeiing onoverzichtelijk en kunnen sommige plaatsen zelfs onbereikbaar worden. Maak de paden bij voorkeur wat gebogen en kronkelig zodat de tuin ook visueel een organisch geheel vormt.

Plaats de bomen en struiken zo dat ze geen zon wegnemen bij de gekweekte gewassen. Als ze goed zijn geplaatst kunnen sommige struiken een mooi beschut plekje opleveren voor gewas dat uit de wind en in de zon moet staan.

De grond van de ecosys-tuin moet altijd volledig begroeid zijn, onder meer om te zorgen dat geen bodemmaterialen verloren gaan. De hoeveelheid in de grond aanwezige organisch gebonden mineralen is normaliter heel groot en zal bij goed gebruik van de grond niet uitgeput raken. Er moet worden gezorgd dat de grond in principe altijd met gekweekt of spontaan gewas bedekt is. Kale onbegroeide grond is een vloek in de ecosys-tuin. Als op ongebruikte delen van de tuin niet vlot spontaan gewas naar boven komt zaai dan een groenbemesting in.


Creëren optimale condities

Pas vlak voor het zaaien of beplanten wordt een perk bewerkt. Eerst wordt het spontane gewas bovengronds weggehaald en op de nieuwe composthoop gegooid. Daarna wordt flink veel oudere compost op het perk gebracht, waarna één spade diep wordt gespit en de grond verder geschikt wordt gemaakt voor het zaaien of beplanten. Tijdens het spitten en bewerken worden de in de aarde aangetroffen ongerechtigheden zoveel mogelijk verwijderd.

Het principe van de huidige moderne land- en tuinbouw is dat onkruid totaal uitgeroeid moet worden, en dat uitsluitend het gewas waar het om gaat mag groeien. In deze opvatting wordt voorbijgegaan aan het feit dat in de natuur altijd diverse soorten samenwerken om te overleven. In de natuur hebben we te maken met ecosystemen: min of meer chaotische en tegelijk in hoge mate ordelijke gehelen waarin vele substanties, planten en dieren functies hebben.

In de ecosys-tuin wordt gestreefd naar een systeem waarin gewenste gewassen optimale mogelijkheden hebben tot gezonde groei terwijl uiteenlopende spontaan groeiende gewassen dit doel zoveel mogelijk ondersteunen.